Studia na kierunku Inżynieria zarządzania - czym różnią się od innych

Rozmowa z Menedżerem kierunku Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu – dr inż. Julitą Markiewicz-Patkowską.

W ofercie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu znajdują się studia inżynierskie na kierunku Inżynieria zarządzania. Czym różnią się od innych studiów inżynierskich, na czym polegają i kogo mogą zainteresować? Na pytania odpowiada dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska, Menedżer kierunku Inżyniera zarządzania.

Czym się różnią studia inżynierskie od nieinżynierskich?

Przede wszystkim, studia inżynierskie kończą się uzyskaniem prestiżowego na rynku pracy tytułu inżyniera. To istotna informacja, ponieważ w najbliższej dekadzie na polskim rynku pracy wystąpi niedobór kilkudziesięciu tysięcy inżynierów. Język inżynierów to język międzynarodowy, a tytuł jest rozpoznawalny na całym świecie. Już sam fakt, że studia licencjackie trwają 6 semestrów, a inżynierskie 7 semestrów pokazuje, że zdobyta wiedza jest bardziej rozległa.

Przez lata pracowałam w zrzeszeniach przedsiębiorców tzw. izbach gospodarczych w Polsce i współpracowałam z wieloma podobnymi organizacjami z całego świata. Przeprowadziłam z właścicielami firm setki rozmów związanych z rekrutacją pracowników, którzy stwierdzali, że mając do wyboru zatrudnienie osoby o zbliżonych kwalifikacjach i doświadczeniu, chętniej wybiorą inżyniera. Taka osoba kojarzy się im bowiem z kimś, kto podała wyzwaniom, ma tzw. „ścisły umysł” i posiada przynajmniej ogólną wiedzę techniczną.

Wystarczy wejść np. na portal wynagrodzenia.pl i zapoznać się z wynikami z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak&Sedlak, aby zobaczyć, że wynagrodzenia osób posiadających dyplom inżyniera lub magistra inżyniera kształtują się już od lat na poziomie przynajmniej o 20%-25% większym niż zarobki osób, które ukończyły odpowiednio studia z tytułem licencjata lub magistra w danym obszarze.

Czym się różni kierunek studiów Inżynieria zarządzania od kierunku Zarządzanie?

Najprostsza odpowiedź to taka, że absolwenci studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie są tzw. licencjatami, a absolwenci studiów inżynierskich są inżynierami w zakresie zarządzania. Studia na kierunku Inżynieria zarządzania pozwalają na uzyskanie multidyscyplinarnej wiedzy zarówno z zakresu nauk technicznych jak i ekonomicznych, co pozwala kreować ścieżkę kariery w bardzo szerokim zakresie i daje w przyszłości możliwość pracy zarówno na stanowiskach inżynierskich jak i ściśle związanych z zarządzaniem. Tak, jak już wspomniałam, studia kończą się uzyskaniem prestiżowego na rynku pracy tytułu inżyniera, przygotowując jednocześnie do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach. 

W Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu zarówno na studiach licencjackich i inżynierskich, kładziemy nacisk na przekazanie wiedzy praktycznej, która zapewni lepszy start na rynku pracy. Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania uzyskuje szeroką wiedzę, nie tylko inżynierską związaną np. z inżynierią produkcji czy inżynierią jakości, ale także wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania. Absolwenci kierunku są przygotowani do kierowania zespołami oraz do zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Osoba, która ukończy kierunek Zarządzanie jest przygotowana do pracy na stanowiskach kierowniczych, ale nie posiada już tej wiedzy technicznej, którą posiada jego kolega po studiach inżynierskich. W języku angielskim tytuł absolwenta kierunku Inżynieria zarządzania możemy przetłumaczyć jako BSC (Bachelor of Science) in Management and Engineering. Ten tytuł zawodowy wskazuje, że osoba, która może się poszczycić jego posiadaniem, ma wiedzę zarówno z zakresu zarządzania jak i ogólną wiedzę techniczną.

Kim jest inżynier zarządzania - jakie powinien mieć umiejętności, wiedzę?

Inżynieria zarządzania zajmuje się nowoczesnymi metodami umożliwiającymi podejmowanie jak najlepszych decyzji dzięki wykorzystaniu m.in. dostępnych danych, złożonych zagadnień decyzyjnych i przemyślanemu prognozowaniu ryzyka. Mówiąc inaczej, Inżynieria zarządzania zajmuje się metodami, które ułatwiają lub umożliwiają podejmowanie dobrych decyzji, przy wykorzystaniu różnych technik modelowania do analizowania złożonych zagadnień decyzyjnych.

Studiowanie na tym kierunku pozwala na uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie działalności gospodarczej, procesów i systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, ekonomiki produkcji, systemów jakości, ergonomii, badań i rozwoju produkcji. Wiedza ta pozwala między innymi na rozwiązywanie problemów z zakresu optymalizacji techniczno-ekonomicznej, planowania i rozwoju przedsiębiorstwa, budowy systemów informatycznych oraz kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Absolwenci uzyskują wykształcenie zarówno w obszarze nauk organizacji i zarządzania, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, jak również w obszarze nauk technicznych.

Przedmioty ogólne kierunku na studiach inżynierskich obejmują m.in.: języki obce, psychologię i socjologię, algebrę i analizę matematyczną, informatykę, metrologię i materiałoznawstwo, zarządzanie w tym zarządzanie zespołami ludzkimi, organizację i sterowanie produkcją, ekonomikę i rachunkowość finansową, marketing itp.

Sama ukończyłam studia z zakresu zarządzania w przemyśle, a osobno studia, pozwalające zdobyć wiedzę i uprawnia inżynierskie. Pozwoliło mi to potem pełnić funkcje kierownicze i menadżerskie w firmach. Dzisiaj, mając jeszcze raz możliwość wyboru kierunku studiów, nie zawahałabym się wybrać taki kierunek studiów, który pozwoliłby mi połączyć to w jedną całość. Kierunek Inżynieria zarządzania jest odpowiedzią na popularne na wielu uczelniach zagranicznych studia pod nazwą Operations Research lub Management Science, tłumaczone jako interdyscyplinarna wiedza służąca ilościowemu wspomaganiu decyzji i racjonalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów.

Gdzie pracuje inżynier zarządzania, na jakich stanowiskach, w jakich branżach?

Myślę, że udzielając odpowiedzi na to pytanie należy zacząć od tego, na jakich specjalnościach można studiować w WSB Wrocław, w ramach kierunku Inżynieria zarządzania. Po drugim roku (po 4 semestrze) studenci mają możliwość wyboru jednej z 3 dostępnych obecnie specjalności: Inżynieria jakości w produkcji i usługach, Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi i Inżynieria zarządzania projektami informatycznymi.

Wszystkie trzy specjalności wpisują się w cele strategiczne, operacyjne oraz kierunki rozwoju naszego regionu i są ściśle powiązane z Regionalną Strategią Innowacyjności dla Województwa Dolnośląskiego na najbliższe lata, a przede wszystkim z realnymi potrzebami rynku pracy. Obecnie z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na absolwentów specjalności technicznych, z tytułem inżyniera, którzy podejmą pracę w zakładach produkcyjnych w kluczowych branżach regionu, zwłaszcza w branżach i sektorach, które charakteryzują się znaczącą dynamiką innowacyjnego rozwoju oraz wpływają na dynamiczny wzrost gospodarczy województwa, takich jak np. przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł motoryzacyjny, przemysł elektryczny, branża informatyczna oraz przemysł wydobywczy/surowcowy.

Absolwenci naszych specjalizacji otrzymają także zatrudnienie jako specjaliści zajmujący się niezwykle istotnymi na wspólnym rynku europejskim, działaniami zapewnienia najwyższej jakości w produkcji i usługach w branżach, których znaczenie dla innowacyjności wciąż rośnie w regionie Dolnego Śląska, takich jak np.: wytwarzanie nowoczesnych materiałów, wzornictwo przemysłowe, przemysł elektroniczny, budowa maszyn.

Specjalność: Inżynieria jakości w produkcji i usługach

Podczas studiów, studenci specjalności Inżynieria jakości w produkcji i usługach nabędą wiedzę i umiejętności związane m.in. z: wybranymi metodami i narzędziami wspomagającymi zarządzanie jakością w organizacjach gospodarczych, projektowaniem nowych i nadzorowaniem istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz zarządzaniem jakością w oparciu o współczesne koncepcje zarządzania produkcją, użytkowaniem informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością, metodami, technikami, narzędziami i materiałami stosowanymi przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich itp. Ukończenie specjalności umożliwia wykonywanie pracy między innymi na takich stanowiskach jak: dyrektor/kierownik produkcji, kierownik Działu Kontroli Jakości, specjalista ds. zapewnienia jakości w produkcji, audytor, kontroler jakości, specjalista ds. zarządzania produkcją czy też inżynier jakości.

Specjalność: Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi

Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi to specjalność dla osób, które chcą podjąć pracę w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych na stanowiskach menedżerskich, wymagających wiedzy inżynierskiej (technicznej) i są zainteresowane zagadnieniami związanymi z zarządzaniem procesami produkcyjnymi poprzez ich planowanie, organizowanie i optymalizowanie. To specjalność dla osób zainteresowanych logistyką (koordynowanie zaopatrzenia i sprzedaży), procesami wytwórczymi i procesami sprzedaży, a także kalkulowaniem kosztów i wprowadzaniem innowacji produktowych. Program nauki zapewnia nabycie wiedzy i umiejętności związanych m.in.: z wybranymi metodami i narzędziami wspomagającymi zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwach produkcyjnych, projektowaniem nowych i nadzorowaniem istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz zarządzaniem procesami produkcji w oparciu o współczesne koncepcje zarządzania produkcją, zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem produktem i zarządzaniem logistycznym itp. Po tej specjalności absolwenci są przygotowani do wykonywania pracy na stanowisku dyrektor/kierownik produkcji, menedżer/inżynier produkcji, planista produkcji, specjalista ds. zaopatrzenia, operator produkcji, konsultant ds. produkcji, inspektor jakości dostaw czy np. koordynator procesu produkcyjnego.

Specjalność: Inżynieria zarządzania projektami informatycznymi

Trzecia z proponowanych przez nas specjalności to Inżynieria zarządzania projektami informatycznymi - oferta dla osób, które chcą podjąć pracę w korporacjach, instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych na stanowiskach menedżerskich, wymagających wiedzy inżynierskiej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu informatyki. Osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi: oceną, projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, zarządzaniem bezpieczeństwem, zarządzaniem relacjami z klientem, technikami komunikacji i psychologią zachowań konsumenckich.

Specjalność ta przygotowuje do pracy z technologiami informacyjnymi i systemami operacyjnymi, wyposaża w wiedzę z zakresu tworzenia i funkcjonowania systemów baz danych, prawa gospodarczego, ochrony własności intelektualnej oraz prawem patentowym, działaniem systemów teleinformatycznych oraz sieci komputerowych, technologiami internetowymi oraz narzędziami tworzenia aplikacji www, działaniem społecznościowych platform internetowych, portali korporacyjnych, systemów ecommerce oraz systemów CRM i CMS, bezpieczeństwem i ochroną danych w systemach IT, zagrożeń i zasad zabezpieczeń. Absolwenci tej specjalności to przyszli dyrektorzy IT, kierownicy lub menedżerowie działów IT, kierownicy projektów informatycznych, doradcy informatyczni, specjaliści ds. wdrożeń informatycznych, architekci struktur teleinformatycznych czy też analitycy systemów informacyjnych. Jak widać nie zbraknie więc pracy dla naszych absolwentów na wiele lat.

Jakie są korzyści ze studiowania tego kierunku?

Myślę, że na to pytanie odpowiedziałam już kilkukrotnie podczas naszej rozmowy. Wiedza nie tylko teoretyczna, ale i praktyczna, tytuł inżyniera, bardzo dobre perspektywy pracy zarówno w regionie, kraju jak i na całym świecie, wyższe wynagrodzenie, niż w przypadku osób, bez tytułu inżyniera. Po prostu dobry start zawodowy. Kierunek jest także świetnym wyborem dla osób, które już od kilku lat pracują na podobnych stanowiskach np. w firmach produkcyjnych, a swoje doświadczenie chcieliby jeszcze wzbogacić o dodatkową nowoczesną wiedzę w wybranych obszarach. 

Co czeka młodych adeptów tego kierunku na studiach - czego mogą się podziewać, czy są dla nich przygotowane jakieś szczególnie ciekawe zajęcia, wyjazdy, praktyki?

Mogę śmiało powiedzieć, że kierunek Inżynieria zarządzania w WSB, ma wiele wyróżników. Zajęcia prowadzone są przez praktyków (praktyczny profil kształcenia), studenci mają możliwość samodzielnej pracy na platformie edukacyjnej (zajęcia koncentrują się na wykorzystaniu wiedzy w praktyce), istnieje tzw. sesja ciągła, a zajęcia są dopasowane do pracy studenta.

Nasz kierunek ściśle kooperuje z interesariuszami zewnętrznymi – najbardziej rozpoznawalnymi przedsiębiorstwami na rynku, takimi jak np. Mercedes, Impel Solution, KGHM ZANAM SA oraz szeregiem firm inżynieryjnych. Mamy stałe wsparcie prężnie działającego na uczelni Instytutu Współpracy z Biznesem. Myślę, że bardzo istotna jest także możliwość uzyskania w trakcie studiów dodatkowych certyfikatów, potwierdzających posiadaną wiedzę np. w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska, procesami produkcyjnymi, czy też znajomością programów SAP (Systems Applications and Products in Data Processin) czy AutoCad, w ramach realizowanego programu nauczania.

Zajęcia są prowadzone w nowoczesnych salach, korzystamy z najnowocześniejszych programów komputerowych. Studenci podczas studiów mają możliwość odbywania praktyk zarówno w wybranych przez siebie przedsiębiorstwach, jak i w firmach współpracujących z naszym kierunkiem.

Studia dualne z firmą Materialise

Od października ruszamy z pilotażowym programem praktycznym. Wybrana grupa studentów kierunku na specjalności Inżynieria zarządzanie procesami produkcyjnymi od V semestru rozpoczyna studia w systemie dualnym, w ramach którego część zajęć będzie realizowana na uczelni, a część w przedsiębiorstwie produkcyjnym Materialise. Jest to jeden z największych zakładów druku 3D na świecie, którego produkty i usługi znajdują zastosowanie w różnych branżach od medycyny przez motoryzację i lotnictwo po wzornictwo, sztukę a także produkty konsumenckie.

Myślę, że studenci będą mieli niepowtarzalną okazję zdobyć cenną wiedzę i umiejętności oraz współpracować z największymi ekspertami w tej dziedzinie. Oprócz korzyści związanych z samym programem nauczania na kierunku Inżynieria zarządzania, nasza uczelnia oferuje dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego i nawiązywania interesujących kontaktów międzynarodowych. I tak na przykład w październiku studenci mają możliwość uczestniczenia w tzw. Late Summer School w Izraelu.

Late Summer School w Izraelu

Wyjazd jest organizowany przeze mnie, przy współpracy z naszym Biurem Współpracy Międzynarodowej. Co więcej studenci otrzymują bardzo duże wsparcie finansowe od naszej uczelni i od uczelni w Izraelu. Podczas pobytu będą mieli możliwość poznać bezpośrednio zagadania związane z różnicami kulturowymi w biznesie, uczestniczyć w interesujących warsztatach z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości, a przede wszystkim będą mieli niepowtarzalną okazję zwiedzenia Jerozolimy, Tel Awiw-u i wykąpania się w naturalnym spa – wodach Morza Martwego.

Podsumowując, na koniec chciałabym podkreślić, że żadna inna uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku nie prowadzi klastycznego kierunku Inżynierii zarządzania ani nawet kierunków, które zbliżone są profilem, programem nauczania i możliwością uzyskania tytułu inżyniera. Mogłabym jeszcze dużo opowiadać o korzyściach płynących ze studiowania i ukończenia kierunku Inżynierii Zarządzania, ale wolę wszystkich, którzy jeszcze zastanawiają się nad wyborem kierunku po prostu serdecznie zaprosić na studia.

Więcej informacji o kierunku studiów Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu dostępnych jest na stronie uczelni: https://www.wsb.pl/wroclaw/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/inzynieria-zarzadzania


dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska

Menedżer kierunku Inżynieria Zarządzania, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Doktor nauk technicznych (doktor z wyróżnieniem). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska (studia ukończone z Nagrodą Dziekana). Magister Zarządzania Systemami Przemysłowymi - dyplom z ekonomii wydany przez: Ecole Centrale Paris, Ecole Centrale de Lyon i Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint – Etienne we Francji. Dwukrotna stypendystka Ministra Francuskiej Edukacji Narodowej (stypendium doktoranckie) i laureatka prestiżowej europejskiej nagrody naukowej imienia Marii Curie Skłodowskiej, którą otrzymała jako najmłodsza i jedna z pierwszych osób w Polsce. Pracowała na uczelniach w Polsce (Politechnika Wrocławska, Wyższa Szkoła Bankowa) i zagranicą: (Uniwersytet Sabałdzki, Wydział Chemii i Ochrony Środowiska w Chambery we Francji (1998 – 2000) i Uniwersytet Zachodniej Szkocji, Wydział Chemii i Inżynierii Chemicznej, Katedra Inżynierii i Nauki w Wielkiej Brytanii (2002-2004)). Praktyk zarządzania firmami sektora MSP. Od ponad 10 lat zajmuje sie wspieraniem przedsiębiorczości, tworzeniem i zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków UE (autor i koordynator kilkudziesięciu projektów europejskich). W latach 2004 - 2015 pełniła funkcję Wicedyrektora Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, w latach 2015 - 2016 - Dyrektor ds. Innowacji i Funduszy Międzynarodowych w Zachodniej Izbie Gospodarczej. W latach 2005-2008 związana z Krajową Izbie Gospodarczą w Warszawie. Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007/13, członek grup roboczych Regionalnej Strategii Innowacji Dolnego Śląska na lata 2014-2020, Członek Komisji Oceniającej Projekty przy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ocena biznes planów i wniosków projektowych, 2005-2007), oraz przy Urzędzie Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego (2005- 2009), członek komisji egzaminacyjnej nauczycieli zawodu dot. wzrostu jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku. Współorganizator ponad 200 konferencji, seminariów i szkoleń, w których brali udział przedstawiciele nauki, biznesu i polityki. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym trzech artykułów z tzw. Listy Filadelfijskie (ponad 100 cytowań w literaturze światowej), dotyczących zagadnień związanych z turystyką i aktywnością fizyczną, zwłaszcza osób w wieku senioralnym, zarządzaniem i ochroną środowiska w tym energią odnawialną. W ostatnich latach autorka opracowań dotyczących zagadnień związanych z programami Unii Europejskiej, wydarzeniami polityczno-gospodarczymi i zarządzania edukacją w strategicznych branżach na Dolnym Śląsku. Współautor patentu technologii oczyszczania wody. Uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych na Uniwersytetach w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach.


data ostatniej modyfikacji: 2018-09-27 09:53:36
Komentarze
 
Polityka Prywatności